Hussain Siraj

ޙުސައިން ސިރާޖް

 

 

Mr Siraj was appointed as the Vice Chairman of the Maldives International Arbitration Centre on 16 April 2019.

He is a Consultant at S&A Lawyers and has vast experience in corporate, commercial law and regulatory practice. He has worked extensively in legislative drafting in the areas of employment law, social security, taxation and elections. On numerous occasions, Mr Siraj has been appointed as a Maldives Law expert in international arbitrations.

Positions previously held by Mr Siraj include Chairperson of Transparency Maldives, the national chapter of Transparency International and Member of the Board of the Maldives Inland Revenue Authority

He holds Bachelor of Laws (Hons) from Middlesex University, London.

He is a member of the Chartered Institute of Arbitrator

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ސިރާޖް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވައިސް ޗެއަރމަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާނީ 16 އޭޕްރީލް 2019 ގައެވެ. ސިރާޖަކީ އެސް އެންޑް އޭ ލޯޔަރސް ގެ ކޮންސަލްޓަންންޓެކެވެ. ސިރާޖްގެ ޕްރެކްޓިސް ކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޕަރޭޓް އަދި ކޮމާޝަލް ލޯ ހިމެނެއެވެ. ސިރާޖް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބާލާއިރު، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ، ޓެކްސްޓޭޝަން އަދި އިލެކްޝަންގެ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ސިރާޖް ވަނީ ޓްރާންސް ޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަންކަމާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

 

އާބިޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ސިރާޖް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ލޯ އެކްސްޕާރޓެއްގެ ގޮތުން ސިރާޖް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. ސިރާޖްއަކީ ޗާރޓާރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އާބިޓްރޭޓަރސްގެ މެންބަރެކެވެ.

 

ސިރާޖް ވަނީ ލަންޑަންގެ މިޑްލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗަލަރ އޮފް ލޯސް (އޮނަރސް) ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ.