Downloads

ޑައުންލޯޑްސް

Arbitration Act (10/2013) އާބިޓްރޭޝަން އެކްޓް(10/2013)
Standards of Admission to the Register of Arbitrators of MIAC ސްޓެންޑާރޑްސް އޮފް އެޑްމިޝަން ޓު ދަ ރެގިސްޓަރ އޮފް އާބިޓްރޭޓަރސް
First Amendment to the Standards of Admission ފަސްޓް އެމެންޑްމަންޓް ޓު ދަ ސްޓެންޑާޑްސް އޮފް އެޑްމިޝަން
MIAC Rules of Arbitration އެމް.އައި.އޭ.ސީ ރޫލްސް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން
Annual Report 2020 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
MIAC Schedule of Fees އެމް.އައި.އޭ.ސީ ފީތަކުގެ ތާވަލް