Downloads

ޑައުންލޯޑްސް

Arbitration Act (10/2013) އާބިޓްރޭޝަން އެކްޓް(10/2013)
Standards of Admission to the Register of Arbitrators of MIAC އެމް.އައި.އޭ.ސީގެ އާބިޓްރޭޓަރުންގެ އެޑްމިޝަންގެ އޮނިގަނޑު
First Amendment to the Standards of Admission ސްޓެންޑަޑްސް އޮފް އެޑްމިޝަންގެ ފުރަތަމަ އިސްލާހު
MIAC Rules of Arbitration އެމް.އައި.އޭ.ސީގެ އާބިޓްރޭޝަން ގަވައިދުތައް
Rules for National Moot 2020 ނޭޝަނަލް މޫޓް 2020ގެ ގަވައިދުތައް
Application Form for National Moot ނޭޝަނަލް މޫޓް 2020
Annual Report 2020 އަހރީ ރިޕޯޓް 2020