About Us

އަޅުގަނޑުމެން

 

 

 

The Maldives International Arbitration Centre (MIAC) is an independent government institution offering alternative dispute resolution services. MIAC was established under Act No. 10/2013 (Maldives Arbitration Act) and is the first and only institution offering arbitration services in the Maldives. The office of MIAC was founded in 2019 and in January 2020 MIAC has opened its doors to the public with its own modern hearing facilities.

MIAC was founded with the objective of promoting arbitration as a means of dispute resolution and to provide cost effective, efficient services to the business community and local and foreign investors.

Despite its recent establishment, MIAC already has experienced and renowned arbitrators, an automated case management system and efficient administrative support services.

MIAC is in the process of developing its own modern Arbitration Rules in line with international standards and has made available interim rules to enable parties to seek our services even now.

 

ސެންޓަރުގެ ތަސައްވަރު

އާބިޓްރޭޝަނުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަރުކަޒަކަށްވުން

 

ސެންޓަރުގެ އަމާޒު

ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނާއި އާބިޓްރޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ މުހިއްމު މުއާހަދާ ކަމުގައިވާ ނިއު ޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން

 

MIAC's Board of Directors

The Board of Directors of MIAC  is comprised of three (3) members appointed by the President of Maldives. The Board determine the policy and strategic direction of the Centre. Board Members serve a five (5) year term. 


 

Mohamed Shahdy Anwar


Mohamed Aseel Hassan


Ma-asha Luthfee


 

ސެންޓަރުގެ ބޯޑަކީ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ އާންމު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ 3 (ތިނެއް) މެންބަރުންގެ ބޯޑެކެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ސެންޓަރުގެ ބޯޑު މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު

އަސީލް ހަސަން  


މަޢާޝާ ލުތުފީ


 

Rules Committee of MIAC

The Rules Committee is an advisory Commitee and shall advise the Board on MIAC Rules of Arbitration and review the Rules from time to time. The Committee is comprised of three (3) members. 

 

Ahmed Muizzu

 


Shaaheen Hameed

 


Ali Shujau

 


 

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު

 


އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު

 


އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝުޖާޢު

 


 

Secretariat of MIAC

The Secretariat of MIAC is headed by the Chief Executive Officer. The team is comprised of legal and administrative staff to facilitate effective case management services. Our legal team also provides tribunal secretary services.


 

Mamdhooha Ali

Chief Executive Officer


 

Aminath Raya Ali

Legal Counsel


 

Mansha Abdullah Salih

Legal Counsel


 

 

މޯލްޑިވަސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ސެކްރިޓޭރިއަޓް

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ސެކްރިޓޭރިއަޓްގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެވެ. މި ޓީމުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ލީގަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުންނެވެ. އަދި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ސެކްރެޓަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މަމްދޫޙާ ޢަލީ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ


 

އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ

ލީގަލް ކައުންސިލް


 

މަންޝާ ޢަަބްދުﷲ ސާލިހް

ލީގަލް ކައުންސިލް


 

Information Officer

MIAC has an appointed an Information Officer who is responsible for responding to public queries with regards to Act no.: 1/2014 (Right to Information Act) that is being enforced by the Information Commissioner’s Office.

Please contact the following Information Officers to request for information.


Ahmed Ziyan Mohamed

Information Officer

+960 9962424

ahmed.ziyan@miac.gov.mv


 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/01 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިޤަތުމުގެ ޙައްޤުޤެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުން ވާނީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.  

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްއެދޭނަމަ، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

+960 9962424

ahmed.ziyan@miac.gov.mv


 

 

MIAC will collect all the payments through BandeyriPay https://bandeyripay.finance.gov.mv .

Payment request can be sent anytime.

Payment link will be sent to the requested email address within 1 working day once the payment request is received.

Payment will need to be made within 24 hours, if not the link will get cancelled and a new request will need to be sent.

 

މި ސެންޓަރަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ ބަނޑޭރި ޕޭ https://bandeyripay.finance.gov.mv  މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ޕޭމަންޓަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް ލިބޭތާ ރަސްމީ 1 (އެކެއް) ދުވަސް ތެރޭގައި ޕޭމަންޓް ލިންކް މި ސެންޓަރުން ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވި ފަރާތުގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވާނެއެވެ.

ޕޭމަންޓް ލިންކް ފޮނުވާތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕޭމަންޓް ދައްކަންވާނެއެވެ. 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި ޕޭމަންޓް ނުދައްކަވައިފި ނަމަ ލިންކް ކެންސަލްވެ، ޕޭމަންޓަށް އަލުން ރިކުއެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.