Contact Us

ގުޅުއްވުމަށް

Maldives International Arbitration Centre

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ

 Haveeree Hingun, Male'

 ހަވީރީ ހިނގުން، މާލެ

 +960 - 3300920

 info@miac.gov.mv

 (Sunday to Thursday) 8:00 AM - 14:00 PM

For any inquiries, complaints or suggestions, please contact us via the provided details

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބެނުންވެލައްވާނަމަ އަދި ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ މަތީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއަވާ، ނުވަތަ އީމެއިލް ކޮށްލައްވާ. 

Our Location