Our Facilities

Our Facilities

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެސިލިޓީ

We have fully equipped and spacious hearing rooms

ހިއަރިނގް ރޫމް

Introduction to International Arbitration Course - CIArb

Introduction to International Arbitration Course - CIArb

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ކޯސް

From our Introduction to International Arbitration Course session

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން

Introduction to International Arbitration Course

Introduction to International Arbitration Course

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ކޯސް

From our Introduction to International Arbitration Course session

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ބައިވެރިން