(MS3) Job Vacancy: Computer Programmer

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (އެމް.އެސް 3)

Iulaan Number : (IUL)479-HR/479/2024/3

Published Date : 18  April 2024 

Application Deadline : 30 April 2024, 13:30

Job Application Form

ނަންބަރު: (IUL)479-HR/479/2024/4

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު: 18 އޭޕްރީލް 2024

ސުންގަޑި:   30 އޭޕްރީލް 2024 13:30

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް