Judicial Exchange on Alternative Dispute Resolution

އަލްޓަނޭޓް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން އާއި ބެހޭ ޖުޑީޝަލް އެކްސްޗޭންޖް

MIAC in collaboration with CLDP of the US Department of Commerce conducted a three day conference for members of the judiciary on Alternate Dispute Resolution. At the opening remarks were given by the Chief Justice and Chairman of MIAC.

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން އާއި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކޮމާސްގެ ސީއެލްޑީޕީ ގުޅިގެން ޖުޑީޝިއަރީގެ މެމްބަރުންނަށް އަލްޓަނޭޓް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ތިން ދުވަހުގެ ކޮންފަރަންސެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

 މިކޮންފަރަންސް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ޗީފް ޖަސްޓިސް އަދި އެމް.އޭ.އައި.ސީގެ ޗެއާމަންއެވެ.