Model Clause

މޮޑެލް ކްލޯސް


MIAC Recommended Arbitration Clause

"Any dispute, controversy arising out of or in relation to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Maldives International Arbitration Centre ("MIAC") in accordance with MIAC's Rules of Arbitration in force at the time 

The seat shall be ____ (Maldives)___

The language shall be _____ "

އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނަމޫނާ މާއްދާ

"މި އެއްބަސްވުމުގެ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި، އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމާއި މެދު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ސައްހަ ކަމާއި މެދު ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައިސްފާވާ ކަމާއި މެދު އުފެދޭ ހިލާފެއް އޮތް ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އާބިޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެއިރެއްގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރޫލްސް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށެވެ.

ސީޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

އާބިޓްރޭޝަން ކުރިއަށްދާނީ __(ދިވެހިބަހުން)__ނެވެ."