Book a Room

ރޫމް ބުކިންގް


MIAC’s modern facilities can be booked for arbitral hearings and trainings or meetings.

MIAC has 1 Hearing Room that can accommodate up to 20 people and 3 Break Out Rooms that can accommodate up to 8 people.

MIAC Rooms may be booked online. Reservations should be made in advance to ensure availability.

Booking Charges

The following rates apply to book MIAC facilities:

  • MVR 500 per day for arbitration and mediation hearings

For meetings or training purposes the following rates  apply:

  • MVR 2500 per day for the Hearing Room
  • MVR 1000 per day for Breakout Room
  • MVR 1000 for the use of hallway for catering purposes

Our rates are inclusive of equipment to facilitate meetings.

All rates above are per day which is from 8 am – 2 pm from Sunday to Thursday.

For more information get in touch with us.

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް ހިއަރިންގ ރޫމަކާއި ބްރޭކްއައުޓް ރޫމްތަކެއް ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އާބިޓްރޭޝަން އަދި މީޑިއޭޝަނުގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ޓްރެއިނިންގތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މި ރޫމް ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

ސެންޓަރުގެ ރޫމްތައް ބުކް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށްinfo@miac.gov.mv  އީމެއިލް ކުރައްވާށެވެ.

ބުކިންގ ފީ

ސެންޓަރުގެ ރޫމްތަކަށް އަންނަނިވި ފީތައް ނެގޭނެއެވެ.

އާބިޓްރޭޝަން އަދި މީޑިއޭޝަންގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް: ދުވާލެއްގަ މައްޗަށް 500ރ.

ބައްދަލުވުން އަދި ޓްރެއިނިންގ ތަކަށް:

ހިއަރިންގ ރޫމް: ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2500ރ.

ބްރޭކްއައުޓް ރޫމް: 1000ރ.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ ޕްރެސްންޓޭޝަން އަދި ކޮންފަރެންސިންގ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.